image-de75ef18121e9d21db4862cfda47ff007ee81b158581f4f988f40008c60d6132-v

Vietnam Products & Cultural Fair - Hội chợ Hàng hóa và Văn hóa Việt Nam tại Singapore - Lần thứ 1 (18/3-30/3/2016)

Vietnam Products & Cultural Fair – Hội chợ Hàng hóa và Văn hóa Việt Nam tại Singapore – Lần thứ 1 (18/3-30/3/2016)